Przejrzyj NOWOŚCI >>

Koszyk

REGULAMIN SKLEPU FURSI.PL

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fursi.pl, zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Firma Handlowo – Usługowa JP HANDEL PAULINA PAWLICKA z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 22/11, 01-923 Warszawa, woj. Mazowieckie, NIP: 6972057870, adres poczty elektronicznej: kontakt@fursi.pl, numer telefonu: 690032090.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu internetowego służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 6. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez Stronę Internetową.
  Składanie zamówień
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest jest posługiwanie się przez Klienta aktywnym kontem poczty e-mail, akceptacja warunków Regulaminu oraz podanie danych osobowych Klienta.
 2. W celu zapisania swoich danych na stronie internetowej Sklepu Klient może założyć konto osobiste, gdzie będą odnotowywane historie transakcji dokonanych przez Klienta. Usunięcie konta po potwierdzeniu zamówienia nie wpływa na ważność zamówienia do końca realizacji zamówienia.
 3. Informacje o Towarach, co do których istnieje możliwość złożenia zamówienia, są udostępnianie na stronie internetowej Sklepu.
 4. Do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży adresowaną do Sprzedawcy, a płatność dokonaną przez Klienta poczytuje się za przedpłatę na poczet Zamówienia. Umowę uważa się za zawartą w momencie dostarczenia Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta dostawy Towaru za pobraniem przedpłata nie jest elementem koniecznym do złożenia Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia oferty zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku odmowy przyjęcia oferty, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta oraz zwrócić Klientowi wszelkie płatności dokonane przez niego na poczet złożonego Zamówienia.
 6. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku możliwości realizacji jedynie części Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się przez Klienta na założone przez niego uprzednio konto w Sklepie internetowym albo po podaniu w formularzu Zamówienia danych określonych jako obowiązkowe, w tym aktywnego adresu poczty e-mail i następuje poprzez wybór Towaru oraz sposobu płatności i dostawy.
 8. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie jego warunków wyświetlonych na stronie internetowej Sklepu internetowego w postaci podsumowania Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 9. Procedura złożenia Zamówienia odbywa się w oparciu o informacje i opcje dostępne w Sklepie internetowym, wyświetlane na kolejnych etapach składania Zamówienia. Zamówienie przedstawiane Klientowi do akceptacji w postaci podsumowania Zamówienia uwzględnia dokonane przez Klienta wybory oraz postanowienia Regulaminu, w tym wybrany Towar i jego cenę, sposób i koszty dostawy, termin realizacji zamówienia, sposób płatności.
 10. Po złożeniu Zamówienia w sposób określony powyżej oraz jego zaakceptowaniu Sprzedawca przesyła Klientowi Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające warunki zawartej Umowy sprzedaży oraz inne informacje, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku możliwości zaakceptowania Zamówienia, z uwagi na brak możliwości jego realizacji w całości lub części, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje zwrotu otrzymanej płatności, zgodnie z pkt 5 powyżej.
  Dokonywanie płatności
 1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty dostawy są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych. 
 2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Informacja na jej temat zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.
 4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt IV. Regulaminu.
 5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • płatność gotówką, np. przy odbiorze za pobraniem,
 • płatności przelewem.
 1. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.
  Realizacja zamówień i dostawa produktu
 1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do maksymalnie 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 3. Przesyłka zazwyczaj pakowana jest tego samego dnia, w którym zostanie zaksięgowana wpłata za zamówiony towar bądź zostanie złożone zamówienie (w przypadku płatności za pobraniem). Wysyłka do Klienta jest zazwyczaj tego samego lub następnego dnia roboczego.
 4. Dostawa trwa zazwyczaj od jednego do trzech dni roboczych.
 5. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika. 
 6. Dostawa jest realizowana na adres podany w formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującym będącym Konsumentami rzeczy bez wad. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.
  Reklamacja produktu
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na wskazany powyżej adres Sprzedawcy lub w formie wiadomości email wysłanej na adres kontakt@fursi.pl.
 3. W przypadku wady Towaru Konsument może skorzystać, wedle własnego wyboru, z przysługujących mu uprawnień w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W przypadku wady Towaru i decyzji Konsumenta o skorzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi, przysługuje mu w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty dostawy Towaru i roku od daty wykrycia wady produktu. Na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego, Konsumentowi przysługuje żądanie:
 1. naprawy produktu,
 2. wymiany produktu na wolny od wad,
 3. obniżenia ceny produktu, przy czym Konsument może jednocześnie skorzystać jedynie z jednego z żądań wymienionych powyżej.
 1. W przypadku wykrycia wady Towaru Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy z jednoczesnym odesłaniem wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostarczonego wraz z Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją.
 3. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
 4. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia Sprzedawcy wadliwego Towaru wraz z formularzem reklamacji.
  Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. 
 2. Do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument może wykorzystać formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się na podstronie Sklepu Internetowego.
 3. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy na swój koszt Towar, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dnia od dnia, w którym przesłał Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane razem ze zwracanym Towarem. 
 6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi należności uiszczone przez niego tytułem złożonego Zamówienia, w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności na rzecz Konsumenta do momentu otrzymania zwracanego Towaru lub przesłania przez Konsumenta dowodu wysłania zwracanego Towaru. Jeśli zwracana jest tylko część realizowanego zamówienia – sprzedawca w żaden sposób nie odpowiada za koszty wysyłki.
 7. Sprzedawca zwraca Klientowi należności uiszczone przez niego tytułem zapłaty za Towar, co do którego Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy użyty do zapłaty należności za Zamówienie lub inny rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie, w jakim został dostarczony Konsumentowi, bez żadnych śladów użytkowania, za wyjątkiem zmian wynikających z działań koniecznych do stwierdzenia cech Towaru i jego charakteru, w tym. np. wyjęcia Towaru z opakowania czy sprawdzenia rozmiaru. Odesłany towar musi mieć wszystkie metki oraz oryginalne opakowanie. W innym wypadku Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
  Dane osobowe i Newsletter
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, poza przypadkami gdy działanie takie będzie niezbędne w związku z realizacją zamówienia.
 5. Dane podane w związku z otrzymywaniem Newslettera są wykorzystywane tylko w celu jego wysyłki.
 6. Kupujący i osoba zapisana na Newsletter ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 7. Sklep korzysta z plików Cookies, które zbierają dane o użytkownikach oraz o ich aktywności.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@fursi.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi, normy te znajdują zastosowanie w miejsce sprzecznych z nimi postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.